International Student Admission

Đại học HELP đào tạo nhiều chương trình tại các khoa của trường.

Khoa Khoa học Ứng dụng và Đa phương tiện

Khoa Khoa học Ứng dụng và Đa phương tiện bao quát nhiều lĩnh vực chuyên ngành như Công nghệ Thông tin, E-learning, Video Games và Truyền thông Tương tác, Công nghệ Di động, và Tin học Sinh học.

Khoa Khoa học Sức khỏe & Hành vi

Khoa Khoa học Sức khỏe & Hành vi có nhiều chương trình đào tạo dành cho sinh viên về tâm lý học như Tâm lý học Ứng dụng trong Huấn luyện, Tâm lý học Lâm sàng, Tư vấn, Tâm lý học Quản lý, Khoa học Tâm lý và Tâm lý học Kinh doanh.

Khoa Kinh doanh, Kinh tế & Kế toán

Khoa Kinh doanh, Kinh tế & Kế toán đào tạo các ngành Quản lý Nguồn Nhân lực, Kinh doanh Quốc tế, Doanh nhân học, Tiếp thị, Tài chính, Kế toán, Quản lý Du lịch và Quản lý Khách sạn.

Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm Đại học HELP đào tạo các chương trình Tiếng Anh Chuyên tu, TESL (Giảng dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai) (cả ở bậc cơ sở và cử nhân) và Giáo dục Mầm non (bậc Cử nhân).

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tạo điều kiện cho sinh viên chọn chuyên ngành về Tâm lý học thông quan Chương trình Văn bằng Mỹ trong các lĩnh vực như Tư vấn, Tội phạm học, Tâm lý học Phát triển, Tâm lý học Thực nghiệm, và Tâm lý học Xã hội. Khoa cũng có chương trình Truyền thông Tiếp thị, Truyền thông Quan hệ Công chúng, và Phương tiện Truyền thông.

Khoa Luật và Chính trị học

Đại học HELP có chương trình Cử nhân Luật riêng của Trường là HELP LLB và chứng chỉ hành nghề luật. Sinh viên cũng có thể chọn học Chương trình Chuyển đổi Văn bằng luật Vương quốc Anh (Luật); sau khi học xong họ có thể chuyển tiếp tới học tại các đại học đối tác của HELP hoặc các đại học khác ở Vương quốc Anh, tùy từng trường hợp cụ thể.

Khoa Cơ sở Đại học

Khoa Cơ sở Đại học đào tạo các chương trình cơ sở về Nghệ thuật và Khoa học thông qua Trung tâm Ghi danh Sinh viên HELP (HMC).

Khoa Sau đại học HELP

Có các chương trình sau đại học bậc Thạc sĩ về quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp, quản lý điều hành, kế toán tài chính, doanh nhân học, và quản trị kinh doanh.

Viện HELP

Viện HELP đào tạo các chương trình Cử nhân Kinh doanh, Ngân hàng và Tài chính, Kinh tế, và Kinh tế & Quản lý.

Vào trang web để xem thêm chi tiết về các chương trình đào tạo.